Trident logo 2016 gevuld extra klein png

 WZV Trident

Informatie alternatieve algemene ledenvergadering januari/februari 2022

Wederom speelt corona ons parten. We hadden u graag afgelopen najaar al in levende lijve willen ontmoeten op de algemene ledenvergadering maar dat is vanwege de aanhoudende maatregelen helaas nog steeds niet mogelijk. Toch zijn er een aantal zaken die een besluit van de algemene ledenvergadering vragen en geen verder uitstel verdragen.

Vandaar dat we u middels deze pagina proberen zo goed mogelijk te informeren en in de gelegenheid willen stellen uw vragen te stellen in de diverse forums die daarvoor enkele weken open staan.

Daarnaast willen we via een online besloten Zoom-vergadering u de mogelijkheid geven persoonlijk vragen te stellen en met ons van gedachten te wisselen op vrijdag 4 februari vanaf 20:00 uur. U wordt via de mail persoonlijk uitgenodigd om u vooraf aan te melden voor dit Zoom overleg (uiterlijk inschrijven voor 3 februari 12:00 uur).

Vergaderen via Zoom met de leden van Trident is voor ons ook nieuw en spannend. We willen dit liefst vlekkeloos laten verlopen. Na inschrijving ontvangt u een link om deel te nemen aan de vergadering op bovenstaand tijdstip en een beschrijving hoe de verbinding tot stand kan worden gebracht. 

We begrijpen het dat niet voor iedereen even eenvoudig is om digitaal te vergaderen. Daarom willen we graag u de gelegenheid bieden om op donderdag 3 februari test te draaien met Zoom om niet voor vervelende verrassingen te staan op de avond zelf. We houden dan een telefoonnummer bij de hand om problemen samen met u op te lossen.

Ook als u niet via Zoom wenst te vergaderen staan de forums om van gedachten te wisselen gewoon voor u open en u kunt uw stem digitiaal uitbrengen op het door u gewenste moment voor of na het Zoom overleg. Stemmen is mogelijk van 21 januari tot en 7 februari.

Mocht u om een of andere reden met deze procedure niet mee uit de voeten kunnen, stuur dan een email naar het bestuur. Of bel een van de bestuursleden. We vinden het van het grootste belang dat ieders stem gehoord wordt. We waarderen uw betrokkenheid bij de veren iging zeer.

Blijf gezond en op voorhand hartelijk dank voor uw begrip.

Het bestuur

Verslagen voorgaande (digitale) vergaderingen

De laatste fysieke algemene ledenvergadering heeft in november 2019 plaats gevonden.

Daarna hebben er in 2020 en 2021 digitale algemene vergaderingen plaats gevonden.

Van deze vergaderingen zijn notulen gemaakt en we vragen uw akkoord hiervoor.

22-11-2019 notulen alv

najaar-2020 notulen alv

voorjaar-2021 notulen alv

Benoemming lid kascontrolecommissie

  • Zittend lid: Arne Mans
  • Aftredend lid: Martien Hagoort
  • Het bestuur draagt Chris Verburg voor om te benoemen als kascontrole lid.

Contributies en tarieven 2022

lik hier om contributies 2022 en de tarieven 2022 te bekijken.

Er is een indexatie van 2,4 % toegepast op basis van het consumenten prijsindexcijfer van aug 2020 tm aug 2021.

Tarievenlijst 2022

We vragen uw akkoord voor het vaststellen van de contributie 2022 van € 91 voor een volwassen lid en € 42,50 voor jeugdleden en partnerleden.

Verankering roeien met St Ayles skiff binnen Trident

Al enige tijd wordt er door een groeiende groep enthousiastelingen geroeid met de door het Willem van Oranje College gedoneerde St. Ayles Skiff. Deels zijn dit bestaande leden van Trident maar deels ook partners en niet leden. Omdat onze vereniging watersport in alle facetten wil ondersteunen, zouden we het wenselijk vinden dat alle roeiers ook lid kunnen worden van Trident en daarvoor ook een contributie en activiteitenbijdrage gaan betalen. Echter momenteel zijn we gehouden aan een ledenstop.

Een tweetal commissies heeft onderzocht hoe we toch plaats zouden kunnen bieden aan nieuwe leden en daarbij de rechten van de reeds bestaande ligplaatshouders beschermen. Daarvoor is het volgende uitgewerkt:

Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement betreffende de ledencategorieën en het opheffen ledenquotum

Het bestuur vraagt uw instemming met beide voorstellen.

Akkoord voorbereiding statutenwijziging

De huidige statuten van WZV Trident dateren al weer van 1998.  Inmiddels is er veel veranderd binnen en buiten de vereniging en is niet alles meer wat er in staat actueel. Onze huidige statuten voldoen ook niet meer aan de huidige WTBR wetgeving waaraan we gehouden zijn.

Graag zouden we in samenspraak met een notaris en leden met een juridische achtergrond nieuwe statuten willen uitwerken die meer passend bij de tijd zijn. Deze zouden dan in een volgende algemene ledenvergadering worden voorgelegd.

Wij vragen uw instemming om nieuwe statuten te gaan uitwerken.

 

U kunt in onderstaand discussieforum uw vragen of opmerkingen over het roeien, het loslaten van het ledenquotum, het huishoudelijk reglement en de statuten plaatsen.

Digitale rondvraag

 

U kunt hier bij wijze van rondvraag uw opmerkingen en vragen richting het bestuur stellen. Deze zijn te zien voor alle ingelogde leden en zij kunnen daar ook een reactie op geven.

 

U kunt als ingelogd lid 1x uw stem uitbrengen over diverse onderdelen van 21 januari tot en met 7 februari 2022. De stemming is inmiddels gesloten.

Via onderstaande link kunt u de uitslag bekijken

 

Via onderstaande knop kunt u zich aanmelden voor de Zoom meeting van vrijdag 4 februari 2022 om 20:00 uur.

Vermeld uw naam en telefoonnummer in de mail.